Tarkastuksessa selvitettiin, miten hyvin hankeyhtiömallin soveltaminen ja hankeyhtiöiden organisoituminen tukevat yhtiöiden toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Tarkastuksessa arvioitiin myös, edistävätkö hankeyhtiöiden toimintatavat riskien hallintaa ja vastuullisuutta sekä tarkastettiin yhden hankeyhtiön hankintojen lainmukaisuutta.

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten hankeyhtiömallin soveltaminen suurten raideinvestointien suunnittelussa vaikuttaa niiden toiminnan tuloksellisuuden edellytyksiin. Tuloksellisuuden edellytyksinä arvoitiin, myötävaikuttaako yhtiöiden organisoituminen toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen ja tehokkuuteen, miten yhtiöiden toimintatavat voivat vaikuttaa niiden tavoitteiden saavuttamiseen, ovatko yhtiöiden hankinnat olleet asianmukaisia sekä ovatko yhtiöiden riskienhallinta ja vastuullisuustoimet asianmukaisia ja riittäviä. Tarkoituksena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa käytetyn hankeyhtiömallin eduista ja ongelmista suurten ratahankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Raportissa todetaan, että hankeyhtiöiden päätöksenteko ja suunnittelun eteneminen on ketterää, ennen kaikkea niiden pienen ja matalan organisaation vuoksi. Monet hankeyhtiöiden kehittämät hyvät käytänteet eivät edellytä toimintaympäristöksi hankeyhtiötä, vaan niitä voitaisiin siirtää Väylävirastonkin toimintaan. Tällaisia olisivat esimerkiksi riskien hallintaan ja kustannustoteuman seurantaan liittyvät ratkaisut, suunnitteluratkaisujen tekniset innovaatiot ja päätöksentekokulttuuri. (Ks. raportti s.33).

Raportissa suositellaankin, että Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi huolehtia siitä, että hankeyhtiöiden toiminnassa syntyneet hyvät käytänteet siirretään soveltuvin osin myös väylähallinnon toimintaan.

Aikataulun seuranta, hankinta ja riskienhallinta todetaan onnistuneiksi

Tarkastuksessa havaittiin, että hankeyhtiöistä suunnittelussa pisimmälle edennyt Turun Tunnin Juna Oy (nyk. Länsirata Oy) on kehittänyt ja ottanut käyttöön tehokkaat menettelyt osatavoitteiden toteutumisen ja toteutumisaikataulun seurantaan. (Ks. raportti s. 32).

Hankintojen tarkastuksen osalta tarkistuksessa keskityttiin erityisesti Turun Tunnin Juna Oy:n hankintoihin, koska suunnittelutyö on sen osalta edennyt pisimmälle, ja erityyppisiä hankintoja oli tarkastettavissa.

”Hankeyhtiössä on pyritty kehittämään suunnittelutyön seurantaa, joka usein on vaativampaa kuin konkreettisen rakentamisen seuranta. Hankeyhtiö on kehittänyt raportointimallia, jotta toisaalta varmistutaan toiminnan läpinäkyvyydestä ja toisaalta laskutuksen ajantasaisuudesta. Hankeyhtiön vaatimukset hankeraportoinnille poikkeavat jossain määrin Väyläviraston käytännöistä,” todetaan raportin sivulla 40.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt hankeyhtiömallin toimivuutta raideinvestointien suunnittelussa. Tarkastuskertomus julkaistiin 18.12.2023. Kertomuksessa todetaan, että hankeyhtiöt, Turun Tunnin Juna Oy, Suomi-rata Oy ja Itärata Oy, ovat kehittäneet uusia, tehokkaita toimintatapoja esimerkiksi riskien hallintaan ja kustannustoteuman seurantaan. Diamond Consulting on toteuttanut Turun Tunnin Juna Oy:lle (nyk. Länsirata Oy) hankkeen ratasuunnitteluvaiheen projektinhallintapalvelut sisältäen osittelun, aikataulun, kustannusseurannan, riskienhallinnan (laadullisen ja määrällisen) sekä päätöksenteon mallit.

Tarkastuskertomus: 17/2023 Hankeyhtiöt raideinvestointien suunnittelussa

Categories: Uutiset